1. مهدی جلالی , بررسی فهرست نامهای نامشهور سوره های قرآن از جهت مبنا و معنا , لغه الحدیث وفلسفته ودراساته , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۷